Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde Acil yanı 160,00-M² Kantin- Kafeterya kullanım alanı ve İdare katında bulunan 435,00-M²  Kantin- Kafeterya kullanım alanı ve 16,00-M² sekiz (8) adet otomat cihazlarının kulanım alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacak ihale ile hastane kantini kiraya verilecektir.   

T.C.
 SAĞLIK BAKANLIĞI
ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi BaşhekimliğiKaradeniz Ereğli Devlet Hastanesinde Acil yanı 160,00-M² Kantin- Kafeterya kullanım alanı ve İdare katında bulunan 435,00-M²  Kantin- Kafeterya kullanım alanı ve 16,00-M² sekiz (8) adet otomat cihazlarının kulanım alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.   
1. İdarenin;
a) Adresi :Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Ömerli Mahallesi Kaynarca Cad. No:309 Kdz.Ereğli/ZONGULDAK
b) Telefon – Faks Numarası: (372) 315 0515- (372) 315 0503
2. İhale Konusu taşınmaz niteliği    :
a) Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Acil yanı 160,00-M² Kantin-Kafeterya kullanım alanı,  idare katında 435,00-M² Kantin-Kafeterya kullanım alanı, 8 (sekiz) Adet (Sıcak Soğuk Otomatik Çay Kahve Makinesi) Otomat cihazı Toplam 16,00 M² kullanım alanı kiralama işi.
b) Tahmin Edilen 36 (Otuzaltı ) Aylık Kira Bedeli      : 2.557.215,00-TL
c) Aylık muhammen bedel                                              :      71.033,75-TL                                             
d) Geçici Teminat Tutarı   : 255.000,00- TL’dir.
3. İhalenin;
a) Yapılacağı Yer               : Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi İhale Salonu
b) Tarihi – Saati                  : 23/10/2023 Pazartesi günü/Saat: 10:00
c) İhale Usulü                      : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü
d) Kiralanan taşınmazın süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 36 (Otuzaltı) Ay’dır.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),
b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu; Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi mutlaka belirtilmelidir. Bu tarih 15/12/2023 Tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi
4.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.3. Gerçek kişi olması halinde, Kanuni ikametgâh belgesi (Son altı ay içinde alınmış aslı) TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü fotokopisi.
4.1.4. Tüzel kişi olması halinde, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
5- İhaleye teklif verecek olan isteklilerin kendisinin veya temsilcilerinin, ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İstekliler ihale dokümanı satın alma banka dekontunu teklif zarfı ile birlikte komisyona sunacaklardır. İhale dokümanı satış bedeli 300,00- TL (Üçyüztürklirası) dır. Doküman bedeli  T.C.HALK BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ IBAN: TR49 0001 2009 8060 0005 0002 98 nolu hesaba yatırılabilir.
6-Adli Sicil Kaydı (Gerçek kişi ise kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim halinde ise, ortaklarının tümüne ait ve ayrıca ihaleye katılan kişi vekâletçi olursa vekâletçinin de adli sicil kaydı alınmış olması gerekir. Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak, Taksirli suçlar ile tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelik zimmet, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar, terör örgütlerine iltibas ve iltisakı olanlar.)
7 - a)Mevzuatı gereği Milli Eğitim Bakanlığı (İlgili Merciler) tarafından düzenlenmiş tüzel kişiler için ortaklardan birinin atanmış mesul müdürünün “Kantin/Kafeterya İşletmeciliği” iş yeri açma  veya “Ustalık Belgesi” Gerçek kişilerde ise kendisine ait “Kantin/Kafeterya  İşletmeciliği” iş yeri açma  veya “Ustalık Belgesi”ni İhale dosyasına ekleyecektir.
       b) İlk ilan tarihinden önce Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınmış, Faaliyet Konusu “Gıda Üretim Yapan İşletmeler” olan İşletme Kayıt Belgesi.
       c) TS 13284 Hizmet Yeterlilik Belgesine (İş yerleri –Kantin İşletmeciliği Hizmeti veren ) Sahip olmaları.(Bu belgenin adresi, Sağlık Tesisi olmalıdır.)
       d) İstekli tarafından teklif edilen bedelin, % 40’dan az olmamak üzere Kamu Sağlık Tesisinden alınan benzer işe ait ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan  İş Deneyim Belgesinin sunulması gerekir. (Benzer İş olarak; Kamuya bağlı Sağlık Tesisinde gerçekleştirilen Kantin-Kafeterya Kiralama İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.)
8-İlk İlan Tarihi İtibariyle;
 a-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, (4734 Sayılı Kanuna ait Kamu İhale Tebliğinde belirtilen tutar üzerinde değerlendirilecektir)                                                                                                                                                           
b-Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge, (4734 Sayılı Kanuna ait Kamu İhale Tebliğinde belirtilen tutar üzerinde değerlendirilecektir)
c-Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,                                                            
d-İhaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,
e-Kamu kuruluşlarına  borcu olan ve borçlu firmalarla ilişkisi olan her hangi birisinin (Sahibi, Ortağı, İmza Yetkilisi, vekaletçisi vb.) bu durumlarda olan firmalar,                                                                                                                                                                                                                    f-İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olmadığını gösterir belge,
g-'İhale men yasağı yoktur' belgesi / yazısı. İhaleye katılan tüzel veya gerçek kişiler; 8.Madde’nin /  a/b/c/d/e/f/g bentlerinde belirtilen hükümlerde olmadıklarına dair evrakları ihale dosyasına ekleyecektir.                                                                            
9-Firmalar resmi mail adreslerini belirten ve her türlü yazışmalarda mail adreslerine gelen yazıyı resmi tebligat olarak kabul edeceklerine dair yazıyı ihale dosyasına koyacaklardır.
10-Bu sözleşme için İhtilafların çözüm yeri Zonguldak-Kdz. Ereğli icra daireleri ve mahkemeleridir.
11-Yükleniciden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.
12- Teklif ile ilgili uygulama hususları;
-  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 47. Maddesi hükümleri ve ayrıca Şartnamenin 59. Maddesinde açıkça belirtilen hususlar dahilinde yapılacaktır
13-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde satın alma biriminde bedelsiz olarak görülebilir.
14-Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
15-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
 

CHP'nin Kdz.Ereğli Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı? CHP'nin Kdz.Ereğli Belediye Başkan Adayı Kim Olmalı?

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız