72 yıl önceki o dönemde belediyenin 2 milyon liralık bir bütçeye sahip olduğu ve borçsuz olduğu belirtildi.

Belediye Bütçesi 2 Milyon Lira… Bir tarafta muazzam bir liman inşaatı, diğer taraflarda kurulan yeni yeni binalar ve müesseselerle Zonguldak’ın tam manası ile modern ve mamur bir hali var. Bu zengin maden ve sanayi şehrinin belediyesi de hayli kabarık bir bütçeye sahiptir. Belediye, daha ziyade elektrik ve limandan gelir temin ediyor. 1 milyon 300 bin liralık bütçesi, 620 bin liralık ek bütçelerle beraber bir milyon 920 bin liraya yükseliyor.

Türkiye’deki belediyelerden çoğu borçludur. Bunlara nisbetle bir istisna olarak, Zonguldak Belediyesinin hiç bir yere borcu da yoktur. Mevcut şartlar altında Zonguldak’ın pek yakında parmakla gösterilecek bir şehir olacağını müjdelemek caizdir. Zonguldak’ın, iki seneden beri belediye reisi olan Hakkı Hilalci ile görüşerek, şehrin ihtiyaçları ve yapılacak işler hususunda kendisinden malúmat aldık…

İmar Plânı: Uzun zamandan beri hazırlanmakta olan şehrin imar planı üzerinde müteahhit ile belediye reisi arasında önceleri çıkan ihtiläf Bakanlığa aksetmiş ve nihayet hallolunmuştur. Belediyenin noksan ve yanlış bulduğu bazı kısımların ikmali için tekrar müteahhide verilen imar planının şimdiden tatbikine başlanmıştır.

Yapılacak işler: Bu yıl bütçesinden, belediyenin yapacağı belli başlı işlerin birincisi, muazzam bir hal binasının inşasıdır. Geniş ölçüde müstehlik olan şehrin en mübrem ihtiyaçlarından biri hal binasıdır. Bunun inşası için beş yüz bin lira ayrılmış, bu pazarın kurulduğu yerdeki kömür işletmesine alt arazinin bu maksatla istimlakine başlanmıştır.

Modern Mezarlık: Zonguldak’ın henüz doğru dürüst, modern bir mezarlığı yoktur. Şehrin bu ihtiyacını karşılamak üzere Rüzgârlımeşe mevkiinde modern bir mezarlık kurmak üzere istímlåke teşebbüs edilmiş vücuda getirilecek mezarlığa ait plânların yaptırılmasına başlanmıştır.

Su İhtiyacı: On dört sene önce yapılan ve şehrin ihtiyacını karşılamayan su tesislerinin beş yüz bin lira sarfı ile genişletilmesi işi müteahhide verilmiştir. Bu ihtiyacın tamamı ile karşılanması için şehrin iki mahallesinde büyük depolar inşa edilecek ve tabi hatlarla ara şe beke takviye olunacaktır. Zonguldak’ta şimdi suyun metre mikabı yirmi kuruştur.

Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen 3 Maden Ocağı Kapatıldı! Zonguldak'ta Ruhsatsız İşletilen 3 Maden Ocağı Kapatıldı!

Elektrik Durumu: Elektrik cereyanının en ucun olduğu memleket muhakkak ki Zonguldak’tır. 18 kuruş olan elektrik kilovatı, bazı masraflar kısıldığı için 15 kuruşa indirilmiştir. Belediye bu yıl ve gelecek yıl 450 bin lira sarfı ile mevcut şebekeyi takviye ve tevsi edecektir.

Kimyahane: Sağlığı koruma kanununu tamamıyla ve derhal tatbikini temin için bir belediye kimyahanesi kuruluyor. Lüzumlu aletler satın alınmıştır. Bu sayede evvelce Ankara’daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde uzun zamandır sıra bekleyen tahliller, mahallinde ve derhal yapılmış olacaktır.

Taksitle Ev: 5228 sayılı bina yapımını teşvik kanunu icabınca, maliye hazinesine ait, devlet hastanesi arkasında ve Kozlu şosesi üzerindeki; geniş arsaların toplu konuta açılacağı belirtildi."

Kaynak: Zonguldak Nostalji 

Zonguldak Haberleri