Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarıldı.

T.C.
ZONGULDAK
İCRA DAİRESİ
2022/4112 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Muhammen Kıymeti İstif Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.382.062,50 6 adet istif/737
metreküp
Taşınır 737 Metre Çam Maden Direkleri 22.03.2023 tarihinde yukarıda belirtilen haciz mahalline gelindi. Burada yapılan tespitlerde ;Orman Genel Müdürlüğü 2023 yılında 1 metreküp maden direğin TTK tarafından talep edilmesi halinde tahsis bedelinin 1.875,00 TL olduğunu 17.02.2023 tarih ve E-66064161-310.04.04-7305224 sayılı yazıları ile belirtmiştir. Bu durumda haciz mahallinde bulunan yaklaşık 737,1 metreküp maden direğin değeri-737,1 m**1.875,00 TL>1,382.062.50 TL dir. Ancak haciz esnasında maden ocağının faal olduğu ve kömür üretiminde tespite konu istiflerde bulunan maden direklerinin kullanılabileceği hususu da göz ardı edilmemelidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Haciz mahallinde yaklaşık 737,1 metreküp çam maden direğinin bulunduğu ,
bu direklerin bedelinin 1.382.,062,50 TL olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır.
1-33 m.*3m*2m (198 m³),
2-12 m.*4m*1,5m(72m³),
3-27 m.*3m*2m(162 m³),
4-27 m.*3m*2m(162 m³) ,
5-15 m.*3m*im(45m³),
6-30 m.*3m*2m(180m³)
ebatlarında çamı maden direklerden oluşan 6 adet istifin bulunduğu , istiflerde bulunan maden direkler arasındaki boşluk hacminin ortalama 9410 olduğu tespit edildi.
Buna göre haciz mahallinde bulunan çam maden direkler;
1-33 m.*3m*2m (198 m³)- (19,8 m³)-178,2 m³
2-12 m.*4m*1,5m(72 m³) (7,2 m³)-64,8 m³,

4-27 m.*3m*2m(162m³) (16,2 m³)-145,8 m³,
5-15 m.*3m*1m(45 m³) (4,5 m³)-40,5 m³,
6-30 m.*3m*2m(180m³) (18,0 m³)-162 m³
Olmak üzere toplam 737,1 m³ tür.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Haciz mahallinde yaklaşık 737,1 metreküp çam maden direğinin bulunduğu ,
bu direklerin bedelinin 1.382.,062,50 TL olduğu
görüş ve kanaatine varılmıştır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:43
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2023 - 13:43
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2023 - 13:43

Satış şartları: 1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.
2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
4- Hisseli satışın mümkün olduğu hâllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak isteyen müşterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dâhilinde ve usulüne göre verdikleri vekâletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.
5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.
6- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik Satış Portalı’nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi gerekmektedir.
7- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hâlinde, alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak sahiplerine ödenecektir.
8- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hâllerde, ikinci artırma ilk açık artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
9- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.
10- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
11-%20 KDV, damga vergisi ve teslim masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)
12-Satışa çıkarılan mal için gazete ilanının yapılmasına, her halükarda gazete ilanını tebliğ hükmünde sayılacağı bildirilir.
13-Tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçeceği hususu bildirilir.
(İİK m.114)

Mehmet Fatih Çakır; "Ben belediye başkanı olursam..." Mehmet Fatih Çakır; "Ben belediye başkanı olursam..."

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız